Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Reposted fromtfu tfu viamyzone myzone
6751 ad28 410
Reposted fromtoskalatte toskalatte viamyzone myzone
0832 77df 410
Reposted fromscorpix scorpix viamyzone myzone

August 02 2017

0884 ae5b 410
Reposted fromspitblaze spitblaze viahumane humane
1630 a1d0 410
Reposted fromamatore amatore viahumane humane
1132 8ad6 410
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahumane humane
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaaviee aviee
4843 caa0 410
Reposted fromfitvet fitvet viamyego myego
4506 0f03 410
Reposted fromthesarren thesarren viamyego myego
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viagonnabebetter gonnabebetter
0113 6e6e 410
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaDeva Deva

July 10 2017

8368 145e 410
3229 015e 410
Reposted fromtfu tfu viaune-raconteuse une-raconteuse

June 09 2017

4696 cf6e 410
Reposted frommaiqilai maiqilai viaikari ikari

June 08 2017

Reposted fromfungi fungi viaikari ikari
A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.
— Antoine de Saint-Exupéry
8936 7883 410
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viaazazel azazel
1132 8ad6 410
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapalina palina
5149 c48e 410
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viarichardth richardth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl