Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

5727 538f 410
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viawrite-url-here write-url-here
7579 4b69 410
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahumane humane
3128 3c7c 410
Reposted fromgreensky greensky vianoisetales noisetales
3098 3c74 410
Reposted fromMalikor Malikor vianoisetales noisetales
7711 cfc8 410
Reposted fromtfu tfu viamezalians mezalians

August 03 2017

Reposted fromtfu tfu viamyzone myzone
6751 ad28 410
Reposted fromtoskalatte toskalatte viamyzone myzone
0832 77df 410
Reposted fromscorpix scorpix viamyzone myzone

August 02 2017

0884 ae5b 410
Reposted fromspitblaze spitblaze viahumane humane
1630 a1d0 410
Reposted fromamatore amatore viahumane humane
1132 8ad6 410
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahumane humane
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaaviee aviee
4843 caa0 410
Reposted fromfitvet fitvet viamyego myego
4506 0f03 410
Reposted fromthesarren thesarren viamyego myego
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viagonnabebetter gonnabebetter
0113 6e6e 410
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaDeva Deva

July 10 2017

8368 145e 410
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl